Ispis

Glasnik škole 2

Individualni pristup učeniku

Raznolik nastavni plan i program waldorfskih škola ne pruža samo opće obrazovanje, već učenicima nudi i raznolike mogućnosti izgradnje osobnih sklonosti i sposobnosti. Time se olakšava profesionalna orijentacija po završetku srednje waldorfske škole.

Nastavni tim jednog razreda (razredno vijeće) međusobno vrlo usko surađuje s ciljem poticanja svakog učenika ponaosob. Na razrednim sastancima razgovara se o svakom učeniku, iznose se «opažanja o učenicima» koja su sastavili nastavnici, nerijetko u suradnji s roditeljima, čak i za učenike kod kojih nema većih problema. Takav ukupni dojam o učeniku učiteljima pruža vrijedne informacije za daljnju pedagošku praksu.

Uspješan odgoj temelji se na neposrednom kontaktu i prisnom odnosu između učenika i nastavnika. Razrednik u waldorfskoj školi u pravilu prati svoje učenike od prvog do osmog razreda. Ni u jednoj drugoj vrsti osnovne škole ne postoji učitelj koji svih osam godina ima prisan kontakt i neposredan uvid u djetetov tjelesni, duševni i moralni razvoj. Suradnja s roditeljima je također prisnija i intenzivnija.

Prva dva sata svakog dana on podučava predmete tzv. glavne nastave (matematika, hrvatski j., povijest, zemljopis, biologija, fizika, kemija ), te time može imati bolji uvid u snalaženje učenika u različitim nastavnim područjima. Korelacija nastavnih predmeta kroz osobu razrednog učitelja efikasna je i u smislu ekonomičnosti i primjerenosti nastave pojedinom učeniku.

U nižim razredima često predaje i neke druge predmete ili se nalazi u školi i na raspolaganju je svojim učenicima do kraja nastavnog dana. Nastavnik razmišlja kako pomoći svakom učeniku ponaosob, te će s njim i individualno raditi.

Nastavnici se uglavnom ne koriste medijima. Sami pjevaju i sviraju. Po mogućnosti prepričavaju unaprijed naučene tekstove, te pišu ili crtaju neposredno na školsku ploču. Razvoj i osobni napor, te autentičnost učitelja koju prenose učenicima važnija je i djelotvornija od tehničke savršenosti. (U nižim se razredima po mogućnosti ne koriste udžbenicima koje je priredio netko vrlo udaljen od učenika i sadržaja prikladnih baš tom razredu, osim čitanke. U višim razredima se, uglavnom rijetko, koristi medijima.)

Uspjeh bez brojčanih ocjena

Osnovna misao waldorfske pedagogije jest jednakovrijednost svih ljudi. Poštuje se individualna različitost učenika i učenica. Glavni je zadatak razvoj različitih nadarenosti i mogućnosti svakog pojedinca. Zbog toga svi učenici slušaju nastavu u istom razredu, bez obzira na njihove individualne sklonosti, nadarenosti i školski uspjeh. Formiranje skupina unutar razreda slijedi pedagoška načela (uravnotežen sastav skupine), a ne školski uspjeh.

Kroz zajednički rad učenici upoznaju svoje individualne posebnosti i nauče ih cijeniti. Teškoće se suradnjom neutraliziraju, nadarenosti razvijaju, sposobnosti povećavaju. Svi učenici profitiraju takvim načinom rada, te se i oni najbolji moraju dobro potruditi.

U redovne razrede waldorfske škole moguće je u manjem opsegu integrirati i učenike s posebnim potrebama.

U nižim razredima nema brojčanih ocjena. Greške se, unatoč tome, uočavaju i ispravljaju. Waldorfski učitelji se ne zadovoljavaju pukim brojčanim ocjenjivanjem, već vlastitim riječima ukazuju na individualne snage i slabosti odrađenih školskih zadataka. Nema opasnosti od pojavljivanja straha od ocjena kod učenika. Ne uči se zbog ocjena, već zbog zanimljivosti nastave ili ljubavi i poštovanja prema učitelju.

Slično je i sa svjedodžbama na kraju školske godine (svjedodžbe na polugodištu ne postoje). Nastavnici sastavljaju iscrpne izvještaje o razvoju svakog učenika tijekom protekle školske godine. Na taj način se diferencirano mogu posvetiti uspjesima, snagama, slabostima i mogućnostima svakog učenika osobno.

Kako u waldorfskim školama učenicima ne prijeti opasnost od ponavljanja razreda, tako niti svjedodžbe ne služe kao instrument za odvajanje dobrih od loših učenika. Individualno karakteriziranje služi kao smjernica za razvoj u sljedećoj godini.

U nižim se razredima svjedodžba u pravilu nadopunjava i izrijekom (stihovima) koji nastavnik bira za svakog pojedinog učenika ili ga čak sam i sastavi. U izrijeku se na slikovit način u umjetničkom obliku govori o zadacima budućeg razvoja dotičnog učenika. U sljedećoj školskoj godini svaki učenik jednom tjedno (na dan u tjednu svog rođenja) izgovara pred razredom svoj izrijek iz svjedodžbe.

Naša Facebook stranica

youtube-logo-57