OPĆI AKTI

Kućni red

Poslovnik o radu Učiteljskog vijeća

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Statut Osnovne waldorfske škole (I. izmjene i dopune, II. izmjene i dopune)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (excel)

Izvješće o stanju sigurnosti učenika i djelatnika za šk. god. 2021./2022.

PRAVILNICI

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (I. izmjene i dopune)

Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o radu (I. izmjene i dopune, II. izmjene i dopune, III. izmjene i dopune, IV. izmjene i dopune)

Pravilnik o štetnosti duhana

PROTOKOLI

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja ili zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Školski protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

STRATEŠKI DOKUMENTI

Godišnji plan i program rada za šk. god. 2023./2024.

Kurikulum za šk. god. 2023./2024.

Arhiva kurikuluma i godišnjih planova

Zaključci sa školskih sjednica

Vodič za roditelje za šk. god. 2023./2024.

Prihodi i rashodi Osnovne waldorfske škole za 2022. godinu

PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAKONI KOJI REGULIRAJU DJELATNOST
• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/2012)
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019,
• Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/2003)
• Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019)
• Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
• Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93)
• Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (NN 73/97)
• Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 50/96)
• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/2009)
• Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/2011, 16/2012, 98/2019)
• Obiteljski zakon (NN 103/2015, 98/2019)
• Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 73/2017)
• Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015)
• Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/2006)
• Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/2014)
• Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017)
• Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/2019)

PODZAKONSKI AKTI
• Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)
• Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/2019)
• Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/2019)
• Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/2003, 20/2005)
• Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)
• Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/2013)
• Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014)
• Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014)
• Pravilnik o uvjetima i načinima ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (NN 40/1991, 125/2005)
• Pravilnik o načinima i postupcima utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (NN 141/2009)

• Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (NN 34/191)

• Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)