Upravno vijeće

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 10/97, 107/07) Upravno vijeće dječjeg vrtića ima slijedeća prava i obaveze:

  • donosi godišnji plan i program rada kojim se utvrđuje: program, namjena programa, nositelj programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja;
  • donosi odluku o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću te odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, na prijedlog ravnatelja;
  • donosi odluku o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled, sukladno s kojim može donijeti odluku o oslobađanju rada s djecom
  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, sukladno sa Statutom;
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića;
  • odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača.

Poslovnik o radu upravnog vijeća dostupan je ovdje.

Članice upravnog vijeća su:

Sandra Kraljević Pavelić
- predstavnica Osnivača
Marinka Špodnjak
- predstavnica Osnivača
Jelena Čulina
- predstavnica Osnivača
Snježana Lenac 
- predstavnica Roditeljskog vijeća
Ana Štemberger
- predstavnica Odgojiteljskog vijeća

Roditeljsko vijeće

Roditeljsko vijeće čine svi roditelji i zakonski skrbnici polaznika dječjeg vrtića.

Odgojiteljsko vijeće

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji i stručni suradnici dječjeg vrtića.