Srednja waldorfska škola općeobrazovnog usmjerenja u Rijeci osnovana je sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 na snazi od 22.12.2022. Sukladno tome, škola djeluje kao javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i općeg obrazovanja. Srednja waldorfska škola općeobrazovnog usmjerenja u Rijeci provodi sve propisane poslove sukladno članku 3 predmetnog zakona s ciljevima i načelima obrazovanja propisanih člankom 4.

NASTAVNI PROGRAM

Nastavni program prve Srednje waldorfske škole općeg usmjerenja u Rijeci je alternativni program međunarodno priznate waldorfske pedagogije koji se provodi i u Europskoj Uniji, te predstavlja integralni dio obrazovne vertikale waldorfskih škola od prvog do dvanaestog razreda. Razredi od 9. do 12. srednje waldorfske škole su ekvivalentni 1. i 4. razredu srednje škole, sukladno zakonskom okviru Republike Hrvatske u kojem se razgraničuju institucije koje provode osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Waldorfski program usklađen je s pedagoški priznatim sadržajima i načelima kurikuluma u waldorfskim školama koji su dio međunarodnog sustava krovnih organizacija Europskog vijeća waldorfskih škola – ECSWE i Instituta za predmetnu didaktiku Sveučilišta za umjestost i društvene znanosti Alanus čija je suglasnost pribavljena i predstavlja integralni dio programa naše škole.

U Republici Hrvatskoj do sada su djelovale samo osnovne waldorfske škole te nije bilo moguće osigurati obrazovnu waldorfsku vertikalu za waldorfske učenike do 12. razreda, kao što je to metodološki i edukacijski predviđeno u waldorfskom obrazovanju, s ciljem realizacije ishoda ove pedagogije. Stoga je početak rada naše škole doprinos rješavanju ove potrebe.

Vanjska kontrola kvalitete provedbe međunarodnog waldorfskog programa provoditi će se putem mentoriranja vanjskog stručnjaka za waldorfsku pedagogiju i kurikulum. U prvim godinama rada škole to će biti dr. Martyn Rawson, renomirani waldorfski pedagog, pedagoški savjetnik pri ECSWE-u i član radne skupine za obrazovanje Europske komisije.

Predloženi nastavni waldorfski plan i program naše škole, uz sve elemente waldorfskog kurikuluma, preuzima i ishode učenja iz državnog programa za glavne predmete nužne za polaganje državne mature hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika. Opći obrazovni ishodi učenja za ove predmete horizontalno su kumulativno usklađeni i povezivi s državnima nakon završenog 4. razreda srednje škole. Škola će osigurati dodatne programe za pripremu učenika za polaganje državne mature koja je integralni dio svjedodžbe.

NAČELA WALDORFSKE METODE

Waldorfsko obrazovanje ili obrazovanje prema Rudolfu Steineru, a time i waldorfski kurikulum, temelje se na općem poznavanju čovjeka prema antropozofskoj antropologiji i metodičko-didaktičkim smjernicama koje je iznio Rudolf Steiner, a koje su dopunjavane od strane brojnih eminentnih waldorfskih pedagoga iz svijeta.

Na temelju tih ideja uspostavljen je niz generativnih principa, primjerice da je učenje ritmičan proces, da je važan kontinuitet odnosa, da je obrazovanje apsolutno inkluzivno, da je samoaktivnost učenika presudna za stjecanje znanja i za razvoj, da sva ljudska bića imaju niz potencijala koji se mogu razviti u vještine i sposobnosti te naposljetku, da je važnost školske autonomije od presudne važnosti za kvalitetan razvoj čovjeka. Ova načela se stapaju u waldorfsku pedagošku praksu koja uključuje glavnu nastavu kao specifikum waldorfskih škola, waldorfski kurikulum koji je usklađen s razvojnim potrebama djece i adolescenata te strukturiranje nastave i organizaciju nastavnih sati kroz kontinuirani rad i međudjelovanje učiteljskog kolegija škole.
Osnovna ideja waldorfskog kurikuluma je da se kurikulum odnosi na opće razvojne procese djetinjstva i mladosti koji su strukturirani u tri glavne faze, rano djetinjstvo, djetinjstvo i adolescenciju. Radi se o tri sedmoljeća, gledano vremenski, u razvoju djeteta od rođenja do punoljetnosti. Međutim, znamo da je ono što karakterizira čovjekov razvoj prije svega varijacija i individualna razlika koja je najvažnija kada se promatra razvoj svakog djeteta pojedinačno. Razlika je normalna. Svako dijete ili mlada osoba ne prolazi kroz potpuno isti razvojni proces tijekom tjelesnog, emocionalnog, jezičnog, socijalnog i kognitivnog razvoja, ali može se konstatirati kako su pri tome prisutne velike individualne i kulturne razlike.

Nastavni plan i program waldorfskih škola formulira ovaj razvojni slijed kao niz tema i sugerira mogućnosti učenja u obliku sadržaja, iskustava, narativnog materijala i aktivnosti u kojima ove teme dolaze do izražaja kroz različite predmete i njeguju razvoj čovjeka kroz podršku individualnosti. Metodika izvedbe waldorfske nastave svjesno se temelji na znanjima o razvojnim fazama učenika. Primjerice, u srednjoj školi se nastava osmišljava konceptualno tako da se kreće od razmišljanja prema osjećajima i volji.

Cijelo waldorfsko poučavanje ide od cjeline do dijelova i natrag, i govori o trostrukoj prirodi ljudskog bića. Ritam i ponavljanje su ključni alati poučavanja, a u praksi se nastavna metodologija temelji na razumijevanju, internaliziranju, fenomenološkom pristupu, a zatim i često na predstavljanju predmeta ili teme u odabranom umjetničkom obliku.

ZAŠTO SE UPISATI?

Srednja waldorfska škola u Rijeci općeobrazovna je javna srednja škola s nizom posebnosti koje su neizmjerno važne i zanimljive mladima, osobito u današnje vrijeme kada je pritisak na mlade u domeni obrazovanja i odlučivanja o životnom usmjerenju i karijeri iznimno velik. Općeobrazovni program se u našoj školi prije svega provodi sa ciljem cjelovitog obrazovanja čovjeka uz poštovanje razvojnih potreba adolescenata. Opće waldorfsko obrazovanje u kombinaciji s waldorfskom metodom podučavanja pruža jasan uvid u afinitete i osobne vještine svakog pojedinog učenika što osigurava ispravan i vremenski adekvatan odabir poslovnog sektora ili odabira smjera visokoškolskog obrazovanja u daljnjem životu nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i polaganja državne mature.

Što profesori nastoje postići u srednjoj waldorfskoj školi?

  • Podržavaju individualne snage svakog učenika
  • Uravnotežuju aktivnosti važne za harmoničan razvoj adolescenata kroz holistički program koji integrira STEM područja, umjetnost, jezike i društveno-humanističke sadržaje na multidisciplinaran način
  • Potiču kreativnost
  • Razvijaju kritičko mišljenje
  • Potiču učenike da budu aktivni sudionici društva

Što je posebno u ovoj školi?

Waldorfska metoda podučavanja je jedinstvena jer omogućava harmoničan razvoj svih kvaliteta učenika, obuhvaća više od pukog stjecanja činjeničnog znanja te se proteže na kvalitetno stjecanje znanja u područjima prirodnih i društvenih znanosti, razvoj kritičkog mišljenja, umjetničke aktivnosti, tjelesne aktivnosti i rad rukama (umjetničko oblikovanje, obrada drva i metala), učenje jezika i projektnu nastavu izvan škole (ekskurzije, vrtlarstvo, rad u institucijama i tvrtkama, terenska nastava i stručne ekskurzije). Učenici na taj način mogu svoje vrijeme posvetiti svim relevantnim aktivnostima za svoj razvoj te odrastaju u uravnoteženim uvjetima u kojima se ravnomjerno isprepliću obveze za učenje, hobije i rekreativni sport.

Učenici otkrivaju sebe i imaju svo potrebno vrijeme da otkriju tko su, što doista žele u životu i koji su njihovi stvarni afiniteti.

U svakoj se waldorfskoj školi, pa tako i našoj, njeguje empatija i atmosfera poštovanja među učenicima i profesorima zato što se voljno i aktivno posvećujemo životu škole uz iskreni interes jednih za druge u kojima je svaki pojedinačni potencijal učenika, ali i profesora, za određeno područje učenja, umjetnosti i života snažno valoriziran i prihvaćen.

Profesori waldorfskih škola, osim diploma koje su stekli edukacijom na odabranom fakultetu, kontinuirano su uključeni i u edukacijske programe za waldorfske pedagoge gdje dobivaju duboke uvide u vitalna pitanja o životu, o čovjeku te osobito o važnosti međusobnog poštovanja i razvoja kvalitetnih međuljudskih odnosa u školi.

U prostorima škole vlada opuštena atmosfera, bez stalnih sukoba uz veliku razinu poštovanja interesa, karaktera, odabira i ukusa drugih u školi.